English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania trudno palnej żywicy epoksydowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób wytwarzania trudno palnej żywicy epoksydowej" (nr patentu PL220961)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)

Opis

Sposób wytwarzania trudnopalnej żywicy epoksydowej polega na tym, że żywicę epoksydową poddaje się reakcji z fosfonianem, w obecności katalizatora, w temperaturze 110-150°C. Kompozycje epoksydowe uzyskane z żywic wytworzonych według wynalazku mają większą odporność na palenie i utwardzają się w niższych temperaturach, a także wykazują większą wytrzymałość na ściskanie i wyższą temperaturę zeszklenia.


Żywice epoksydowe ze względu na swoje bardzo dobre właściwości są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Bardzo ważnym parametrem jest palność kompozycji epoksydowych. Do ograniczania palności epoksydów znane i stosowane są dodatki fosforowe zarówno addytywne jak i reaktywne.


Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania trudno palnej żywicy epoksydowej, przeznaczonej do otrzymywania trudnopalnych kompozycji epoksydowych utwardzanych w niskich temperaturach. Nieoczekiwanie okazało się, że produkty utwardzone mają lepsze właściwości mechaniczne i termiczne. Możliwość utwardzania żywic epoksydowych w niskich temperaturach stanowi znaczącą zaletę technologiczną, ponieważ nie wszystkie wyroby końcowe z żywic epoksydowych można utwardzać w wysokich temperaturach (powyżej 150°C). Na przykład jednym z zastosowań żywic epoksydowych są wylewki na podłogi w obiektach przemysłowych, które utwardza się w temperaturze pokojowej, ewentualnie z dogrzaniem w nieco wyższej temperaturze.

Sposób wytwarzania trudno palnej żywicy epoksydowej według wynalazku pozwala uzyskać żywicę utwardzalną w niskiej temperaturze, dającą po utwardzeniu produkt trudnopalny o dodatkowo polepszonych właściwościach mechanicznych (zwiększona wytrzymałość na ściskanie) i polepszonych właściwościach termicznych (podwyższona temperatura zeszklenia). Sposób wytwarzania trudno palnej żywicy epoksydowej, przez reakcję żywicy epoksydowej z fosfonianem, według wynalazku polega na tym, że reakcję żywicy epoksydowej z fosfonianem prowadzi się wo becności katalizatora w temperaturze 110–150°C.


nr patentu: PL220961

nr zgłoszenia patentowego: 392984

data zgłoszenia: 18.11.2010

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 15 grudnia 2019 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty (30.5 KB)
PL220961- OPIS PATENTOWY (144.4 KB)