English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Majszczyk, Z. Rosłaniec, D. Pietkiewicz, T. Pakuła

Struktura fazowa i procesy relaksacyjne w mieszaninach elastomeru

poli(eterowo-estrowego) z ciekłokrystalicznym poliestrem „Vectra” (j. ang.)

Polimery 2002, nr 1, 34


Streszczenie

Otrzymano szereg różniących się składem mieszanin: poli(eter/ester) /ciekłokrystaliczny poliester „Vectra” (PEE/LCP) i zbadano je metodami DSC (rys. 1, 2, tabela 1), DMTA (rys. 3, tabela 1), spektroskopii dielektrycznej (rys. 6—8, tabela 2) oraz mikroskopii elektronowej SEM (rys. 11). Jako PEE zastosowano „,Elitel 4450” złożony z 50% mas. sztywnych segmentów poli(tereftalanu butylenu) (PBT) i 50% giętkich segmentów polioksatetrametylenu (PTMO). Mieszaniny te wykazują strukturę wielofazową. Badania wskazują na niemieszalność obu składników z termodynamicznego punktu widzenia. Obecność LCP „Vectra” modyfikuje jednak ruchliwość molekularną sztywnych segmentów PEE, a wpływ ten jest widoczny podczas nieizotermicznej krystalizacji PBT (zmiany stopnia krystaliczności, rys. 2 i 5a) oraz w postaci zmian zawartości PTMO w fazie miękkiej (rys. 5b). Metodą SEM stwierdzono występowanie zarówno sferycznej, jak i fibrylarnej struktury badanych mieszanin (rys. 11a—c). Właściwości dielektryczne tych mieszanin zależą przede wszystkim od matrycy PEE; wpływ zawartości LCP na te właściwości jest mały.


Słowa kluczowe: mieszaniny polimerów, blokowy kopoli(etero/ester), ciekłokrystaliczny poliester „Vectra”, wzajemna mieszalność, struktura fazowa, przemiany fazowe
J. Majszczyk, Z. Rosłaniec, D. Pietkiewicz, T. Pakuła (1.55 MB)
Struktura fazowa i procesy relaksacyjne w mieszaninach elastomeru poli(eterowo-estrowego) z ciekłokrystalicznym poliestrem „Vectra” (j. ang.) (cz. I)
J. Majszczyk, Z. Rosłaniec, D. Pietkiewicz, T. Pakuła (956.8 KB)
Struktura fazowa i procesy relaksacyjne w mieszaninach elastomeru poli(eterowo-estrowego) z ciekłokrystalicznym poliestrem „Vectra” (j. ang.) (cz. II)