English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Szymczyk, E. G. Koulouri, J. K. Kallitsis, Z. Rosłaniec


Struktura fazowa i właściwości mieszanin poliamidu 6 z poli(tereftalanem butylenu)

Polimery 1999, nr 1, 030


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.030


Streszczenie

Otrzymano próbki mieszanin poli(tereftalanu butylenu) z poliamidem 6 w stanie stopionym, w pełnym zakresie składow, przy użyciu wytłaczarki laboratoryjnej zaopatrzonej w głowicę mieszającą (L = 2D, D = 19 mm) z wypustami, w warunkach prędkości obrotowej ślimaka 50 min-1. Morfologię mieszanin badano elektronowym mikroskopem skaningowym; wartości temperatury zeszklenia i topnienia określano metodą różnicowej analizy termicznej za pomocą mikrokalorymetru skaningowego (DSC) oraz metodą dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA) (tabela 1). Scharakteryzowano wpływ składu mieszanin na naprężenie zrywające, wydłużenie przy zerwaniu, twardość, wskaźnik szybkości płynięcia, graniczną liczbę lepkościową (tabela 2). Przeprowadzono ekstrakcję mieszanin roztworem kwasu mrówkowego; produkty ekstrakcji analizowano metodą FTIR (rys. 9). Analiza mikrofotografii SEM (rys. 6, 11, 12) przełomów oraz wyniki badań metodą DSC i DMTA wykazały, że mieszaniny charakteryzują się strukturą heterofazową. Stwierdzono, że w trakcie mieszania w stanie stopionym może zachodzić mechaniczna degradacja i rekombinacja składników polimerowych, a na skutek reakcji wymiany segmentalnej mogą powstawać kopolimery blokowe PBT/PA 6, zwiększające kompatybilność układu (rys. 10).


Słowa kluczowe: mieszaniny PA 6/PBT, właściwości mechaniczne, temperatura przemian fazowych, kompatybilność, struktura fazowa

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl