English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Szustakiewicz, K. Steller, J. Pigłowski

Struktura i wybrane właściwości nanokompozytów poliamidu 6 z organofilizowanym montmorylonitem

Polimery 2013, nr 7-8, 550


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.550

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań nanokompozytów otrzymanych z poliamidu 6 (PA 6) napełnianego 5 % mas. montmorylonitu organofilizowanego przy użyciu dwóch czwartorzędowych soli amoniowych o różnej strukturze chemicznej (MO1, MO2). Kompozyty poliamid 6 /organofilizowany montmorylonit wytwarzano za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Próbki do badań formowano metodą wtryskiwania lub prasowania. Strukturę nanokompozytów, w szczególności stopień delaminacji nanonapełniaczy, oceniano metodą WAXS oraz TEM. Wytworzone nanokompozyty scharakteryzowano pod względem właściwości mechanicznych, reologicznych, termicznych oraz palności. Stwierdzono, że rodzaj środka organofilizującego wywiera bardzo istotny wpływ na stopień dyspersji nanonapełniaczy w poliamidowej matrycy, a w konsekwencji na właściwości nanokompozytów.


Słowa kluczowe: poliamid 6, glinokrzemian, nanokompozyty, właściwości mechaniczne, reologiczne, palność
e-mail: jacek.piglowski@pwr.wroc.pl
K. Szustakiewicz, K. Steller, J. Pigłowski (639.7 KB)
Struktura i wybrane właściwości nanokompozytów poliamidu 6 z organofilizowanym montmorylonitem