English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska

Struktura nadcząsteczkowa, morfologia i właściwości fizyczne elastomerów

uretanowo-mocznikowych (j. ang.)

Polimery 2012, nr 11/12, 777


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.777

Streszczenie

Badano elastomery uretanowo-mocznikowe wytworzone z poliestrodiolu, 4,4'-difenylometanodiizocyjanianu (MDI) i dicyjanodiamidu. Z zastosowaniem mikroskopii sił atomowych oceniano ich struktury nadcząsteczkowe a otrzymane obrazy poddano analizie ilościowej. Zarejestrowano widma FT-IR, a na ich podstawie obliczono stopień separacji fazowej. Strukturę oceniano też metodami pośrednimi wykorzystując analizę termiczną DSC i TGA. Określono właściwości wytrzymałościowe i zużycie ścierne otrzymywanych elastomerów. Stwierdzono liniową zależność pomiędzy rozmiarem aglomeratów domen twardych a temperaturą zeszklenia fazy miękkiej, temperaturą maksymalnej szybkości degradacji fazy twardej, gęstością, twardością, wytrzymałością na rozciąganie i odkształceniem trwałym.


Słowa kluczowe: poliuretany, elastomery, poliuretanomoczniki, struktura nadcząsteczkowa, morfologia, mikroskopia sił atomowych, analiza ilościowa obrazów

e-mail: jrysz@meil.pw.edu.pl

J. Ryszkowska (228.4 KB)
Struktura nadcząsteczkowa, morfologia i właściwości fizyczne elastomerów uretanowo-mocznikowych (j. ang.)