English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, M. Heneczkowski

Symulacja numeryczna procesów polimeryzacji diizocyjanianów i dioli (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 3, 161


Streszczenie

Opracowany i zweryfikowany doświadczalny model kinetyczny procesu stopniowej poliaddycji, oparty na kinetycznym schemacie ciągu reakcji następczo-równoległych wykorzystano do symulowania reakcji diizocyjanianów z diolami, prowadzących do otrzymania liniowych poliuretanów (PUR).

Podano założenia i omówiono metodę wyprowadzania równań modelowych oraz znaczenie technologiczne parametrów modelu. Określono zakresy zmienności tych parametrów w zależności od warunków polimeryzacji (czas, temperatura, stosunek molowy substratów, efekty podstawienia w diizocyjanianach). Obliczono stężenia frakcji oligomerów, stopień przereagowania grup funkcyjnych i średni ciężar cząsteczkowy PUR otrzymanych na kolejnych etapach procesu. Uzyskane zależności pozwoliły na określenie wpływu warunków procesu i struktury monomerów na właściwości powstających PUR. Opracowano program "Reaktor" (środowisko Windows 95), który daje wyniki w postaci pliku ASCH; plik ten można kopiować do znanych edytorów graficznych ("Exel", "Origin") i przetwarzać do postaci dwu- lub trójwymiarowych wykresów. Wyniki symulacji są dostępne na bieżąco w postaci wykresów dwuwymiarowych, których zmienną niezależną stanowi zawsze czas reakcji.


Słowa kluczowe: poliaddycja diizocyjanianów z diolami, poliuretany liniowe, symulacja numeryczna, symulacyjny program "Reaktor" (Windows 95), model reakcji
P. Król, M. Heneczkowski (868 KB)
Symulacja numeryczna procesów polimeryzacji diizocyjanianów i dioli (wersja angielska)