English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Hałasa

Synteza i właściwości polifenylenów

Polimery 2002, nr 1, 1


Streszczenie

W artykule o charakterze przeglądowym przedstawiono różne metody syntezy polifenylenów (np. w reakcji Friedel–Craftsa, na drodze utleniającej kationowej polimeryzacji benzenu wobec układu katalitycznego AlCl3/CuCl2, w wyniku polimeryzacji anionowej wobec BuLi, w reakcji Yamamoto, w reakcjach typu Dielsa–Aldera) oraz omówiono wpływ budowy chemicznej na podstawowe fizykochemiczne właściwości tego rodzaju produktów (krystaliczność, rozpuszczalność, odporność cieplna, przewodnictwo elektryczne). Scharakteryzowano też właściwości użytkowe materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych z wielkocząsteczkowych poli(p-fenylenów) w skali przemysłowej.


Słowa kluczowe: polifenyleny, synteza, właściwości, materiały konstrukcyjne

E. Hałasa (1.28 MB)
Synteza i właściwości polifenylenów (część I)
E. Hałasa (1.02 MB)
Synteza i właściwości polifenylenów (część II)