English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, P. Chmielarz

Synteza kopolimerów polistyren-b-poliuretan-b-polistyren metodą polimeryzacji ARGET ATRP.

Cz. I. Synteza makroinicjatora i mechanizm polimeryzacji

Polimery 2015, nr 5, 316


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.316


Streszczenie

Po raz pierwszy metodą ARGET ATRP syntetyzowano kopolimery trójblokowe — polistyren-b-poliuretan-b-polistyren (PS-b-PUR-b-PS), z wykorzystaniem specjalnie do tego celu wytworzonego makroinicjatora bromouretanowego (MBP-PUR-MBP) jako produktu przejściowego reagującego ze styrenem w obecności katalizatora — CuBr2 oraz N,N,N',N”,N”-pentametylodietylenotriaminy (PMDETA) — pełniącej rolę czynnika kompleksującego. Stwierdzono liniowy wzrost zarówno ciężaru cząsteczkowego powstającego kopolimeru w funkcji konwersji styrenu, jak i wartości wyrażenia ln([M]0/[M]) wfunkcji czasu polimeryzacji. Duże wartości współczynników korelacji liniowej badanych zależności potwierdzają przebieg procesu powstawania kopolimerów trójblokowych zgodnie z mechanizmem polimeryzacji ATRP.
Słowa kluczowe: kopolimery uretanowo-styrenowe, mechanizm polimeryzacji ARGET ATRP, GPC, NMR
e-mail: p_chmiel@prz.edu.pl
P. Król, P. Chmielarz (215 KB)
Synteza kopolimerów polistyren-b-poliuretan-b-polistyren metodą polimeryzacji ARGET ATRP. Cz. I. Synteza makroinicjatora i mechanizm polimeryzacji