English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, P. Chmielarz

Synteza kopolimerów polistyren-b-poliuretan-b-polistyren metodą polimeryzacji ARGET ATRP.

Cz. II. Struktura chemiczna, właściwości termiczne i powierzchniowe

Polimery 2015, nr 6, 377


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.377


Streszczenie

Scharakteryzowano strukturę chemiczną oraz właściwości termiczne i powierzchniowe zsyntetyzowanego uprzednio [1] makroinicjatora bromouretanowego (MBP-PUR-MBP) i kopolimeru uretanowo-styrenowego. Wyniki badań spektroskopowych (FT-IR, 1H i 13C NMR) i analiz termicznych (DSC, TGA) potwierdzają oczekiwaną strukturę chemiczną otrzymanych związków. Badania właściwości powierzchniowych (chropowatości, kąta zwilżania, SEP) folii polimerowych wytworzonych z próbek kopolimerów pobieranych w kolejnych etapach polimeryzacji wskazują, poprzez zarejestrowany wzrost hydrofobowości, na obecność blokowych segmentów pochodzących od PS.


Słowa kluczowe: kopolimery uretanowo-styrenowe, ARGET ATRP, struktura chemiczna, spektroskopia, FT-IR, NMR, kąt zwilżania, SEP, mikroskopia konfokalna, właściwości termiczne, DSC, TGA
e-mail: p_chmiel@prz.edu.pl

P. Król, P. Chmielarz (691.2 KB)
Synteza kopolimerów polistyren-b-poliuretan-b-polistyren metodą polimeryzacji ARGET ATRP. Cz. II. Struktura chemiczna, właściwości termiczne i powierzchniowe