English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Shaban, S.M. Al-Shukri, H.I. Kahlaf, O.A. Al Hanbali

Synteza, charakterystyka, właściwości termiczne i ognioodporne nowych homo­kopolimerów
i kopolimerów blokowych poliakrylanu i żywicy epoksydowej
z rdzeniem cyklotrifosfazenowym (j. ang.)

Polimery 2019, nr 9, 577


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.9.2

Streszczenie

Zsyntetyzowano nowe homopolimery i kopolimery blokowe złożone z poliakrylanu i żywicy epoksydowej z sześciofunkcyjnym rdzeniem cyklotrifosfazenu. Struktury scharakteryzowano metodami FT-IR i 1H-, 13C- oraz 31P-NMR. Pierwszy homopolimer, poliakrylan (PN), wytworzono w bezpośredniej kondensacji akrylanu 2-hydroksyetylu z chlorkiem acylu heksakis(4-karboksyfenoksy)cyklotrifosfazenu (PN-acyl). Drugi homopolimer (PN-Ep) wytworzono w katalizowanej bezpośredniej reakcji grup karboksylowych heksakis(4-karboksyfenoksy) cyklotrifosfazenu (­PN-COOH) z żywicą epoksydową w wyniku otwarcia pierścienia oksiranowego. Kopolimer blokowy (PN-Ep/poliakry) otrzymano w procesie częściowego sprzęgania akrylanu 2-hydroksyetylu z PN-acylem i następnej reakcji nieprzereagowanych grup karboksylowych z żywicą epoksydową. Analiza kopolimeru PN-Ep/poliakry za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) wykazała dobrą kompatybilność między poliakrylanem i utwardzoną żywicą epoksydową, a na podstawie analizy termograwimetrycznej (TGA) stwierdzono, że przygotowane układy polimerowe spalają się w podwyższonej temperaturze do karbonizatu (30—38% mas.), podczas gdy czysty poliakrylan i utwardzona żywica epoksydowa w 700 °C wytwarzają jego pomijalne ilości. Wartość granicznego wskaźnika tlenowego (LOI) wskazywała na znaczące zwiększenie ognioodporności przygotowanych układów polimerowych. Badanie morfologii przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wykazało, że w wyniku spalania poliakrylanu PN i PN-Ep/poliakrylanu wytwarza się pozostałość pęczniejących karbonizatów, podczas gdy w procesie spalania PN-Ep wytwarzał się zwarty gęsty osad o nieporowatej powierzchni.


Słowa kluczowe: synteza, cyklotrifosfazen, żywica epoksydowa, poliakrylan, stabilność termiczna, środek zmniejszający palność
A. Shaban, S.M. Al-Shukri, H.I. Kahlaf, O.A. Al Hanbali (1.03 MB)
Synteza, charakterystyka, właściwości termiczne i ognioodporne nowych homo­kopolimerów i kopolimerów blokowych poliakrylanu i żywicy epoksydowej z rdzeniem cyklotrifosfazenowym (j. ang.)