English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kozłowska

Termiczne właściwości kopolimerów estrowo-amidowych zawierających ugrupowania cykliczne w oligoamidowym segmencie giętkim - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 10, 730


Streszczenie

Otrzymano termoplastyczne elastomery typu poliestro-b-amidów (PEA) [wzór (I)] składające się z oligoestrowych bloków sztywnych [oligo(tereftalan butylenu), PBT] i oligoamidowych bloków giętkich. Te ostatnie stanowiły produkt reakcji l,4-cykloheksanodiaminy (CHDA) z dimeryzowanym kwasem tłuszczowym (DFA). Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) scharakteryzowano termiczne właściwości PEA. Określono przy tym wpływ zawartości segmentów giętkich i sztywnych (odpowiednio, ws, i wh, w przedziale 20-80% mas.) oraz długości segmentów giętkich (DPs, w przedziale 1-7) (por. tabela 1) na wartości temperatury zeszklenia (Tg), topnienia (Tm) i krystalizacji (Tc) (rys. 1-6). Zwiększenie długości segmentów miękkich w wyniku reakcji DFA z diaminą ogranicza skłonność do tworzenia homogenicznej mieszaniny z bezpostaciową fazą PBT, co zmniejsza elastyczność PEA. Ustalono, że PEA zawierające w segmencie giętkim grupy cykliczne pochodzące z CHDA charakteryzują się wyższymi wartościami Tg, Tm, i Tc niż PEA oparte na 1,6-heksametylenodiaminie (tabela 2).


Słowa kluczowe: blokowe poliestroamidy, termoplastyczne elastomery, miękkie segmenty oligoamidowe, temperatura przemian fazowych, grupy cykliczne w oligoamidzie
A. Kozłowska (164.9 KB)
Termiczne właściwości kopolimerów estrowo-amidowych zawierających ugrupowania cykliczne w oligoamidowym segmencie giętkim - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)