English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Szafko, E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko

Termiczny rozpad 2,2'-azobis[2-ω-hydroksy-oligo(oksyetyleno)propionianu metylu] w układzie akrylonitryl — N,N-dimetyloformamid — komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 563


Streszczenie

Metodą wolumetryczną badano termiczny (333 K) rozpad inicjatora 2,2'-azobis[2-ω-hydroksy-oligo(oksyetyleno)propionianu metylu] [AIB-OOE(400)] w N,N-dimetyloformamidzie (DMF), w akrylonitrylu (AN) oraz w mieszaninach DMF/AN o składzie xAN = 0.52 lub 0.87 (xAN — ułamek molowy akrylonitrylu). Stwierdzono konieczność uprzedniego doświadczalnego oznaczania rzędowości reakcji rozpadu względem inicjatora. W tym celu można stosować kinetyczne równania różniczkowe (7) i (9). Po określeniu rzędowości równej 1 we wszystkich roztworach, stałą kinetyczną kd(I) wyznaczano z równania całkowego (15). Równania różniczkowe (8) i (10) nie mogą być do tego używane, gdyż kdI kdII. Przyjęta metodyka pozwala na uniknięcie występuących w literaturze niejednoznaczności w wyznaczaniu rzędowości i stałej szybkości reakcji rozpadu inicjatorów azowych.


Słowa kluczowe: rozpad termiczny, inicjatory azowe, stała szybkości rozpadu termicznego, rzędowość reakcji rozpadu inicjatorów azowych
J. Szafko, E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko (439.2 KB)
Termiczny rozpad 2,2’-azobis[2-ω-hydroksy-oligo(oksyetyleno)propionianu metylu] w układzie akrylonitryl — N,N-dimetyloformamid — komunikat szybkiego druku (j. ang.)