English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kostrzewa, J. Molenda, T. Prot

Termoekspandujące materiały polimerowe

Polimery 2000, nr 3, 178


Streszczenie

Przedstawiono przegląd metod otrzymywania mikrokapsułek oraz omówiono wyniki prac własnych dotyczących otrzymywania ekspandujących pod wpływem ciepła mikrokapsułek. Metodami skaningowej mikroskopii elektronowej oraz spektrofotometrii IR scharakteryzowano (rys. 2–4) produkty mikrokapsułkowania n-heksanu w procesie rodnikowej terpolimeryzacji emulsyjnej akrylonitrylu, metakrylanu metylu i chlorku winylidenu, inicjowanej nadtlenkiem lauryloilu z wprowadzonym dodatkowo azodiizobutyronitrylem w charakterze poroforu stałego. Otrzymane w ten sposób mikrokapsułki mogą być zastosowane w kompozytach papierowych, umożliwiających uzyskanie odpowiednio wypukłych znaków Braille'a.


Słowa kluczowe: mikrokapsułki, ekspansja cieplna, polimeryzacja emulsyjna, terpolimer chlorek winylidenu/akrylonitryl/metakrylan metylu, badania struktury metodą SEM
M. Kostrzewa, J. Molenda, T. Prot (543.3 KB)
Termoekspandujące materiały polimerowe