English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Jamróz, A. Konieczna-Molenda, A. Para

Trójskładnikowa folia: skrobia ziemniaczana-furcellaran-żelatyna
jako nowa generacja biodegradowalnych folii (j.ang.)

Polimery 2017, nr 9, 673


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.673

Streszczenie
Z mieszaniny skrobi ziemniaczanej (S), furcellaranu (F) i żelatyny (G) oraz glicerolu jako plastyfikatora otrzymywano trójskładnikową folię S/F/G. Zbadano właściwości mechaniczne, rozpuszczalność, zawartość wody, wodochłonność, podatność na hydrolizę enzymatyczną oraz właściwości termiczne (DSC) wytworzonej folii. Folia o grubości ok. 0,16 mm wykazywała wytrzymałość mechaniczną ~ 80 MPa, a jej wydłużenie przy zerwaniu wynosiło 27,8 %. Folia S/F/G charakteryzowała się małą rozpuszczalnością (ok. 35 %) i wodochłonnością (ok. 145 %). Zbadano kinetykę reakcji hydrolizy enzymatycznej folii S/F/G w obecności enzymów polisacharydowych: glukoamylazy i Viscozyme L (mieszanina enzymów arabinazy, celulazy, β-glukanazy, hemicelulazy, ksylanazy) oraz enzymu białkowego trypsyny.
Słowa kluczowe: furcellaran, żelatyna, skrobia, folie biodegradowalne
e-mail: e.jamroz@ur.krakow.pl
E. Jamróz, A. Konieczna-Molenda, A. Para (925.6 KB)
Trójskładnikowa folia: skrobia ziemniaczana-furcellaran-żelatyna jako nowa generacja biodegradowalnych folii (j.ang.)