English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Ganicz, W. A. Stańczyk

Usieciowane w matrycy akrylanowej mezomorficzne poli(di-n-alkilosiloksany)

Polimery 2001, nr 7-8, 476


Streszczenie

Usieciowane kopolimery akrylanowo-siloksanowe zawierające przy atomie krzemu podstawniki alkilowe wyższe od metylowych (Et, n-Bu) otrzymano w wyniku fotopolimeryzacji czterofunkcyjnych propolimerów siloksanowych [(V) w schemacie B] w matrycy akrylanu izobutylu (IBA). Szczególowo opisano syntezę prepolimerów (V) (schematy A i B, tabela 1). Zgodnie z oczekiwaniami, grupa elastomerycznych kopolimerów o takiej strukturze generuje mezomorficzną fazę condis (conformationally disordered crystal) w użytecznym zakresie temperatury od 7oC do 36oC (tabela 2). W zależności od ciężaru cząsteczkowego wyjściowych prepolimerów siloksanowych, rodzaju podstawników alkilowych przy atomie krzemu oraz stosunku IBA do siloksanu uzyskano materiały o zróżnicowanej charakterystyce - począwszy od wosków przez elastomery aż do materiałów plastycznych. Badania metodą AFM (mikroskopii sił atomowych) swobodnych powierzchni wskazują, że charakterystyka makroskopowa kopolimerów jest m.in. funkcją wymiarów domen siloksanowych i akrylanowych. Charakter rozdziału faz jest rezultatem doboru wzajemnego stosunku składników w sieci.


Słowa kluczowe: polidialkilosiloksany, akrylany, sieci polimerowe, mezomorficzna faza condis, przejścia fazowe

T. Ganicz, W. A. Stańczyk (391.1 KB)
Usieciowane w matrycy akrylanowej mezomorficzne poli(di-n-alkilosiloksany)