English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Świtała-Żeliazkow

Użycie programu „Solver” w programie „Excel” do rozwiązania równania opisującego skład kopolimeru w modelach kopolimeryzacji uwzględniających wpływ ostatniego meru lub przedostatniego meru (j. ang.)

Polimery 2002, nr 10, 700


Streszczenie

Przedstawiono rezultaty zastosowania programu „Solver” - będącego podstawowym narzędziem programu „Excel” - do rozwiązania równania scharakteryzowanego w tytule. Użyteczność tego programu wykazano na przykładzie rodnikowej kopolimeryzacji w masie układu styren/akrylonitryl, stanowiącego system dobrze poznany i wykazujący istotny efekt przedostatniego meru. Uzyskane rezultaty porównywano z wynikami otrzymanymi innymi metodami, mianowicie dopasowania krzywej, Mayo-Lewisa, Finemana-Rossa, Kelena-Tüdösa i Ezrieleva-Brokhina-Roskina w przypadku modelu ostatniego meru, a w przypadku modelu przedostatniego meru - z nieliniową metodą najmniejszych kwadratów i metodą sympleksu Neldera-Meada. Stwierdzono, że dokładność programu „Solver” jest porównywalna z dokładnością powyższych metod. Zbadano także wpływ wartości początkowych, dokładności i zbieżności na wartości funkcji minimalizowanej i współczynników reaktywności.


Słowa kluczowe: program „Solver”, współczynniki reaktywności, model ostatniego meru, model przedostatniego meru, układ styren/akrylonitryl
M. Świtała-Żeliazkow (260.4 KB)
Użycie programu „Solver” w programie „Excel” do rozwiązania równania opisującego skład kopolimeru w modelach kopolimeryzacji uwzględniających wpływ ostatniego meru lub przedostatniego meru (j. ang.)