English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza 2-metylocykloheksanonu, z mieszanin cykloheksanolu i cykloheksanonu


Sieć Badawcza Łukasiewicz
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza 2-metylocykloheksanonu, z mieszanin cykloheksanolu i cykloheksanonu" (nr patentu PL216841)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)

Opis

Opisano sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza 2-metylocykloheksanonu, z mieszaniny cykloheksanolu i cykloheksanonu, w procesie destylacji w układzie kilku kolumn, który polega na tym, że ze strefy kolumny służącej do oddzielania cykloheksanonu od cykloheksanolu i zanieczyszczeń wyżej wrzących od cykloheksanonu, obejmującej do 10 półek teoretycznych powyżej miejsca zasilania tej kolumny surówką i do 10 pólek teoretycznych ponizej miejsca zasilania tej kolumny surówką, odbiera się strumień boczny w ilości od 0,3 do 3% masowych strumienia cykloheksanonu odbieranego jako produkt końcowy, który wprowadza się do kolumny służącej do wydzielania zanieczyszczeń tworzących azeotropy dodatnie z cykloheksanolem i krążących w obiegu.


nr patentu: PL216841

nr zgłoszenia patentowego: 397795

data zgłoszenia: 13.01.2012

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 15 grudnia 2019 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty (31 KB)
PL216841 - OPIS PATENTOWY (275.9 KB)