English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu przez hydrogenolizę gliceryny

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu przez hydrogenolizę gliceryny" (nr patentu PL227244)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)

Opis
1,3-propanodiol ma zastosowanie jako surowiec do otrzymywania poliestrów, poliwęglanów i poliuretanów, w produkcji poliestrów zastępuje toksyczny glikol etylenowy. Znane są sposoby jego wytwarzania przez konwersję gliceryny z zastosowaniem katalizatorów heterogenicznych bądź enzymatycznie w z zastosowaniem mikroorganizmów.
Do wytwarzania 1,3-propanodiolu w znanych sposobach stosuje się wodny roztwór gliceryny, glicerynę bezwodną lub tzw. bioglicerynę będącą roztworem wodnym gliceryny, pochodzącej z produkcji biopaliwa – estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
Niedogodnością stosowanych sposobów przetwarzania gliceryny w 1,3-propanodiol jest stosowa-nie skomplikowanych wieloskładnikowych katalizatorów zawierających metale rzadkie i/lub metale szlachetne, modyfikowanie katalizatora metalami alkalicznymi oraz stosowanie bardzo dużego nadmiaru w stosunku do gliceryny wodoru. Przy przerobie zwłaszcza odpadowej biogliceryny stosowanie takich skomplikowanych, kosztownych i łatwo zatruwających się katalizatorów nie ma uzasadnienia.

Stwierdzono, że można otrzymać 1,3-propanodiol przez hydrogenolizę gliceryny, pochodzącej także z przerobu tłuszczów, przez zastosowanie prostego katalizatora Cu/zeolit. Stwierdzono, że proces z użyciem katalizatora Cu/zeolit przebiega przy znacznie zmniejszonej ilości wodoru w porówna-niu z opisanymi procesami, co zwiększa bezpieczeństwo. Ponadto zastosowanie jako katalizatora miedzi osadzonej na dostępnym nośniku zeolitowym zmniejszy zanieczyszczenie środowiska przez użycie trwałego nośnika i tylko jednego metalu aktywnego.

nr patentu: PL227244

nr zgłoszenia patentowego: 412438

data zgłoszenia: 22.05.2015

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 marca 2019 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl
Formularz oferty - plik do pobrania (32 KB)
PL227244 - OPIS PATENTOWY - plik do pobrania (244.6 KB)