English version
Drukuj

WYNALAZEK: Heterogeniczny prekatalizator miedziowy dla utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu oraz sposób jego wytwarzania

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Heterogeniczny prekatalizator miedziowy dla utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu oraz sposób jego wytwarzania" (nr patentu PL225823)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)

Opis
Produkt utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu – poli(tlenek 2,6-dimetylo-1,4-fenylenu) (PPO), zwany również poli(eterem 2,6-dimetylo-1,4-fenylenu), jest tworzywem sztucznym o wysokiej stabilności, odporności chemicznej oraz wysokiej temperaturze zeszklenia. Jednym z głównych zastosowań PPO jest modyfikacja polistyrenu. Tworzywo będące stopem polistyrenu wysokoudarowego z PPO (Noryl) ma lepsze właściwości dielektryczne i przetwórcze niż czysty PPO. W celu polepszenia właściwości mechanicznych produkowane są gatunki polioksyfenylenu i Norylu napełnione włóknem szklanym.
Obecnie PPO i jego mieszaniny z innymi polimerami termoplastycznymi (poliamidami, poliolefi-nami) produkowane są zarówno w postaci czystych mieszanin, jak również zmodyfikowanych za pomocą włókien szklanych, węglowych, środków spieniających itd. Materiały te znalazły szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym oraz elektrycznym, a rynek materiałów polimerowych opartych na PPO szacowany jest na ponad miliard dolarów rocznie.
Mimo korzyści wynikających z użycia katalizatorów miedziowych, ich stosowanie jest obarczone wieloma problemami związanymi z ich wyodrębnianiem z mieszaniny poreakcyjnej i możliwością po-nownego użycia, oraz z zanieczyszczaniem produktów reakcji.

Sposób według wynalazku pozwala otrzymać heterogeniczny prekatalizator miedziowy, w obecności którego prowadzenie procesu utleniającej polimeryzacji 2,6-DMP zachodzi przy nieporównywalnie niższych stosunkach molowych jonów miedzi (II) do mono-meru 2,6-DMP, w porównaniu ze znanymi układami. Prowadzenie procesu polimeryzacji przy stosunku molowym jonów miedzi (II) do monomeru wynoszącym 1 : 840 prowadzi do otrzymania polimeru z wydajnością niejednokrotnie przewyższającą 90%.

nr patentu: PL225823

nr zgłoszenia patentowego: 408295

data zgłoszenia: 22.05.2014

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 marca 2019 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl
Formularz oferty - plik do pobrania (31 KB)
PL225823 - OPIS PATENTOWY - plik do pobrania (351.9 KB)