English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Adamus, M. Kowalczuk

Wielostopniowa spektrometria mas w badaniach struktury makrocząsteczek poliestrów alifatycznych

Polimery 2001, nr 7-8, 501


Streszczenie

Wielostopniową spektrometrię mas w połączeniu z jonizacją metodą elektrorozpylania (ESI-MSn) zastosowano do scharakteryzowania struktury poli[(R, S)-β-butyrolaktonu] i poli(α-metylo-β-pentylo-β-propiolaktonu) otrzymanych w wyniku anionowej polimeryzacji odpowiednich laktonów (schemat A) oraz struktury naturalnych kopoliestrów alifatycznych (PHA). Przedmiot badań stanowiły przy tym następujące zagadnienia: a) analiza grup końcowych oraz weryfikacja chemicznej jednorodności (rys. 1 i 2); b) oznaczanie ciężaru cząsteczkowego i jego rozkładu (rys. 3); c) badanie rozkładu sekwencji i składu chemicznego kopoliestrów (rys. 4-6). Stwierdzono, że technika ESI-MSn pozwala na uzyskanie w dogodny sposób informacji odgrywających istotną rolę w określaniu mechanizmów polimeryzacji oraz wydajności reakcji zakańczania łańcuchów polimerowych. W przypadku PHA technika ta umożliwiła określenie rozkładu sekwencji komonomerów w szerszym zakresie ciężarów cząsteczkowych w porównaniu z opisanymi w literaturze badaniami PHA z zastosowaniem innych niż ESI „miękkich” metod jonizacji. Po raz pierwszy zweryfikowano też statystyczny rozkład merów wchodzących w skład łańcuchów wybranych PHA.


Słowa kluczowe: technika ESI-MSn, poliestry alifatyczne, analiza grup końcowych, ciężar cząsteczkowy i jego rozkład, badanie rozkładu sekwencji w kopoliestrach
G. Adamus, M. Kowalczuk (476.3 KB)
Wielostopniowa spektrometria mas w badaniach struktury makrocząsteczek poliestrów alifatycznych