English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, J. Pietrasik

Właściwości karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego „in situ” zsyntetyzowane napełniacze krzemionkowe

Polimery 2002, nr 9, 643


Streszczenie

Z prekursorów krzemoorganicznych metodą „zol—żel” zsyntetyzowano napełniacze krzemionkowe w środowiśku karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (XNBR). Tworzą one agregaty o wymiarach kilku mm. Prekursorami były N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilan (DAMS) oraz tetraetoksysilan (TEOS). Stwierdzono, że DAMS jest substancją sieciującą XNBR. Węzłami sieci są domeny silseskwioksanowe zawierające wiązania zarówno amidowe, jak i jonowe. Część węzłów sieci (ok. 30%) ulega rozpadowi pod wpływem etylenodiaminy. W miarę wzrostu zawartości DAMS zwiększa się gęstość usieciowania elastomeru, jak również naprężenie w warunkach odpowiednich wydłużeń oraz wytrzymałość na rozciąganie. Z pomiarów dynamicznych właściwości wulkanizatów wynika, że związki krzemoorganiczne nie wpływają na temperaturę zeszklenia, lecz w przedziale temperatury 30—40 °C występuje przejście związane z ruchliwością agregatów jonowych. Wprowadzenie do elastomeru mieszaniny DAMS + TEOS powoduje, że domeny silseskwioksanowe stają się bardziej usieciowane, a napełniacz wykazuje tendencję do tworzenia własnej struktury. Z pomiarów 29Si NMR wynika, że gdy wzajemny stosunek silanów wynosi 1:1 uzyskuje się w przeważającej części struktury trójfunkcyjne Q3, ale obecne są również struktury czterofunkcyjne Q4. Zwiększanie zawartości struktury czterofunkcyjnej Q4 (czyli synteza napełniacza z mieszanin DAMS + TEOS) prowadzi do wzrostu naprężeń w warunkach oddziaływania określonych wydłużeń oraz zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie.


Słowa kluczowe: napełniacz krzemionkowy, synteza „in situ”, N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilan, tetraetoksysilan, karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, sieciowanie, właściwości wulkanizatów
M. Zaborski, J. Pietrasik (905.2 KB)
Właściwości karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego „in situ” zsyntetyzowane napełniacze krzemionkowe