English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. S. Shashok, N. R. Prokopchuk, K. V. Vishnevskii, I. V. Voitov, M. Opielak, P. Zukowski

Właściwości kompozycji elastomerowych
z drobnymi dodatkami węglowymi poddanymi sonikacji (j.ang.)

Polimery 2017, nr 10, 728


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.728

Streszczenie
Wykonano badania wpływu drobnych dodatków węglowych i ich wstępnej obróbki ­ultradźwiękami na właściwości kompozycji elastomerowych na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Zastosowano dwa rodzaje drobnych dodatków węglowych: dodatek zawierający fulereny oraz wysoko zdyspergowany dodatek stanowiący mieszaninę złożoną z nanowłókien, nanorurek, grafitu oraz amorficznych cząstek węgla. Wyznaczono lepkość Mooney'a, parametry relaksacji i kinetykę wulkanizacji mieszanek gumowych, a metodą pęcznienia równowagowego określono gęstość usieciowania wulkanizatów. Zbadano także wytrzymałość na rozciąganie, odkształcenie przy zerwaniu, odporność na starzenie cieplne oraz odporność na ścieranie i ściskanie napełnionych gum.
Słowa kluczowe: kompozyty elastomerowe, guma, nanonapełniacze węglowe
e-mail: marek.opielak@gmail.com
Z. S. Shashok, N. R. Prokopchuk, K. V. Vishnevskii, I. V. Voitov, M. Opielak, P. Zukowski (490.2 KB)
Właściwości kompozycji elastomerowych z drobnymi dodatkami węglowymi poddanymi sonikacji (j.ang.)