English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Tomaszewska, S. Zajchowski

Właściwości mechaniczne i struktura mieszanin recyklatów polietylenu i poli(chlorku winylu)

napełnionych mączką drzewną

Polimery 2013, nr 2, 106


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.106

Streszczenie

Mieszaniny recyklatów PVC/PE o różnym składzie i kompozyty na ich osnowie, zawierające 15 %, 30 % lub 50 % mas. mączki drzewnej przetwarzano w komorze plastografometru Brabendera. Zbadano właściwości mechaniczne zżelowanych mieszanin i kompozytów oraz oznaczono temperaturę mięknienia wg Vicata. Przeprowadzono obserwacje metodą mikroskopii optycznej i elektronowej. Stwierdzono, że dodatek niemieszalnego polimeru w mieszaninie pogarsza jej właściwości mechaniczne, a najmniej korzystne cechy wykazują mieszaniny, w których stosunek zawartości obu składników wynosi 1:1. Dodatek napełniacza drzewnego do osnowy, w skład której wchodzą dwa trudnomieszalne polimery powoduje ujednorodnienie struktury osnowy a w konsekwencji poprawę właściwości kompozytów.


Słowa kluczowe: mieszanina recyklatów PVC/PE, kompozyty polimerowo-drzewne, plastografometr Brabendera, właściwości mechaniczne

e-mail: jolanta.tomaszewska@utp.edu.pl

J. Tomaszewska, S. Zajchowski (243 KB)
Właściwości mechaniczne i struktura mieszanin recyklatów polietylenu i poli(chlorku winylu) napełnionych mączką drzewną