English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Czub, P. Kasza

Właściwości mechaniczne usieciowanego izocyjanianami produktu reakcji modyfikowanego

oleju sojowego i żywicy epoksydowej

Polimery 2014, nr 6, 466


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.466

Streszczenie

W wyniku epoksydacji oleju sojowego, a następnie otwarcia, w reakcji z glikolem dietylenowym, powstałych pierścieni oksiranowych (schemat A), otrzymano pochodną hydroksylową oleju sojowego (SDEG). Uzyskaną pochodną wykorzystano w procesie stapiania (schemat B) z małocząsteczkową dianową żywicą epoksydową EPR 162, prowadzonym wobec trifenylofosfiny jako katalizatora. Zsyntezowane materiały scharakteryzowano metodami spektroskopii FT-IR (rys. 1) i 1H NMR (rys. 2), oznaczano zawartość wiązań nienasyconych, grup epoksydowych i hydroksylowych oraz średni ciężar cząsteczkowy i stopień polidyspersji (tabela 1 i 2, rys. 3). Hydroksylową pochodną oleju sojowego i produkt stapiania z żywicą epoksydową utwardzano przy użyciu poliizocyjanianów o różnej budowie [wzory (I)—(VI)]: 2,4-diizocyjanianu toluilenu, diizocyjanianu heksametylenu i 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu. Zbadano wybrane właściwości mechaniczne (tabela 4) utwardzonych materiałów (tabela 3) oraz ich strukturę morfologiczną — metodą SEM (rys. 4). Stwierdzono, że produkt procesu stapiania po utwardzeniu ma jednorodną strukturę i charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż pochodna hydroksylowa utwardzona takimi samymi środkami sieciującymi. Obie grupy materiałów na bazie modyfikowanego oleju sojowego wykazują właściwości mechaniczne pośrednie między właściwościami żywicy epoksydowej EPR 162 utwardzonej izoforonodiaminą a żywicy EPR 162 utwardzonej bezwodnikiem metylotetrahydroftalowym.


Słowa kluczowe: olej sojowy, modyfikacja, żywica epoksydowa, proces stapiania, izocyjaniany, sieciowanie, właściwości mechaniczne, struktura morfologiczna

e-mail: pczub@pk.edu.pl

P. Czub, P. Kasza (562.8 KB)
Właściwości mechaniczne usieciowanego izocyjanianami produktu reakcji modyfikowanego oleju sojowego i żywicy epoksydowej