English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pigłowski, J. Bandurski, K. Jurkowski

Właściwości modyfikowanych mieszanin poliamidu 6 z izotaktycznym polipropylenem

Polimery 2000, nr 10, 693


Streszczenie

Zbadano wpływ kompatybilizacji na adhezję, morfologię, kinetykę krystalizacji i właściwości mechaniczne heterogenicznych mieszanin poliamidu 6 z izotaktycznym polipropylenem. W charakterze modyfikującego kompatybilizatora zastosowano triblokowe kopolimery poli[styren-b-(etylen-co-butylen)-b-styren] (SEBS) funkcjonalizowane bezwodnikiem maleinowym (MAH). Mieszaniny zawierające SEBS-g-MAH charakteryzują się bardziej regularną morfologią (rys. 8a–8e), lepszym zdyspergowaniem fazy rozproszonej, większą adhezją międzyfazową (rys. 2 i 3) oraz znacznie lepszą udarnością z karbem (rys. 9). Szybkość krystalizacji PA6 i PP-i w mieszaninach jest znacznie większa od szybkości krystalizacji samych tych polimerów (rys. 6 i 7). Budowa badanych kompatybilizatorów wywiera tylko niewielki wpływ na właściwości mechaniczne modyfikowanych nimi mieszanin (tabela 3).
Słowa kluczowe: heterogeniczne mieszaniny polimerów, kompatybilizacja, poliamid 6, izotaktyczny polipropylen, funkcjonalizowane bezwodnikiem maleinowym triblokowe kopolimery poli[styren-b-(etylen-co-butylen)-b-styren], adhezja, morfologia, kinetyka krystalizacji, udarność z karbem
J. Pigłowski, J. Bandurski, K. Jurkowski (1.15 MB)
Właściwości modyfikowanych mieszanin poliamidu 6 z izotaktycznym polipropylenem