English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Różańska

Właściwości reologiczne wodnych roztworów poliakryloamidu

i hydroksyetylocelulozy w przepływie rozciągającym i ścinającym

Polimery 2015, nr 10, 657


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.657

Streszczenie

Porównano właściwości reologiczne, w przepływie rozciągającym i ścinającym, wodnych roztworów polimerów: jonowego poliakryloamidu (WF2) oraz niejonowych — częściowo zhydrolizowanego poliakryloamidu (WF1) i hydroksyetylocelulozy (HEC) — różniących się budową łańcucha polimerowego. Pomiary w przepływie rozciągającym wykonano z wykorzystaniem reometru własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki wskazują, że polimery o giętkiej budowie łańcucha polimerowego (WF1, WF2) charakteryzują się większymi wartościami pozornej lepkości wzdłużnej i stosunku Troutona (TrB). Wprzypadku polimerów o sztywnej budowie łańcucha (HEC), w zakresie pozornej szybkości rozciągania od 1 do 8 s-1, liczba TrB przybiera w przybliżeniu wartość stałą z przedziału 3—5. W przypadku większych wartości szybkości rozciągania (εα) liczba TrB zwiększa się do ok. 41.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, reometr wzdłużny, polimery
e-mail: Sylwia.Rozanska@put.poznan.pl
S. Różańska (308.1 KB)
Właściwości reologiczne wodnych roztworów poliakryloamidu i hydroksyetylocelulozy w przepływie rozciągającym i ścinającym