English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, M. Dutkiewicz

Właściwości termiczne i dielektryczne silseskwioksanów z azowymi ugrupowaniami mezogenicznymi

Polimery 2013, nr 10, 733


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.733

Streszczenie

W reakcji hydrosililowania estrów monowinylowych z azobenzenową grupą mezogeniczną, oktakis(wodorodimetylosiloksy)oktasilseskwioksanem, w obecności katalizatora Karstedta zsyntezowano dwa sferokrzemiany z grupami mezogenicznymi. Otrzymane produkty różniły się długością alifatycznych łańcuchów łączących klatkę POSS z grupami mezogenicznymi. Właściwości termiczne i przejścia fazowe uzyskanych pochodnych określano metodą termograwimetrii (TGA), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), optycznej mikroskopii polaryzacyjnej (POM) i spektroskopii dielektrycznej (DRS). Stwierdzono, że właściwości ciekłokrystaliczne zarówno w czasie grzania, jak i chłodzenia wykazuje tylko sferokrzemian z dłuższymi łańcuchami alifatycznymi (C10) pomiędzy nieorganiczną klatką POSS a grupami mezogenicznymi. Materiał ten w badaniach dielektrycznych wykazywał dodatkowy proces relaksacyjny związany z większą ruchliwością grup mezogenicznych.


Słowa kluczowe: silseskwioksany, grupy mezogeniczne, grupy azobenzenowe, ciekłe kryształy, badania dielektryczne, procesy relaksacyjnee


e-mail: mossety@prz.edu.pl

B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, M. Dutkiewicz (1.92 MB)
Właściwości termiczne i dielektryczne silseskwioksanów z azowymi ugrupowaniami mezogenicznymi