English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Wybór, M. Zaborski, A. Włochowicz, Cz. Ślusarczyk

Właściwości termiczne i powierzchniowe włókien z kopolimeru szczepionego żelatyna-g-poliakrylonitryl

Polimery 2000, nr 3, 172


Streszczenie

Metodami derywatograficzną oraz inwersyjnej chromatografii gazowej zbadano właściwości termiczne i powierzchniowe włókien z kopolimeru szczepionego żelatyna-g-PAN i porównano je z odpowiednimi właściwościami włókien z czystego PAN i właściwościami żelatyny (rys. 1 i 2, tabele 1–3). Stwierdzono, że kopolimer szczepiony otrzymany w warunkach stosunku-masowego akrylonitryl : żelatyna = 2 jest pod względem właściwości termicznych i powierzchniowych zbliżony do niemodyfikowanego PAN. W takim samym zakresie temperatury jak w przypadku czystego PAN przebiegają procesy utleniania i cyklizacji PAN szczepionego na żelatynie (temp. 490–570 K) oraz podstawowe zmiany destrukcyjne kopolimeru (temp. 740–920 K). Właściwości powierzchniowe (wartości składowej dyspersyjnej energii powierzchniowej γsD oraz energii oddziaływań specyficznych -ΔGsp wskazują na to, że gdy stopień szczepienia wynosi 150%, w wyniku silnego oddziaływania grup C=N akrylonitrylu z polarnymi centrami żelatyny, na powierzchni włókien z kopolimeru występują głównie fragmenty PAN; szczepione łańcuchy PAN powodują więc osłonięcie centrów aktywnych żelatyny. Badania metodą szerokokątowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dowiodły (rys. 3–7), że włókna z kopolimeru zawierają ok. 34% obszarów parakrystalicznych, podczas gdy udział tych obszarów we włóknach z czystego PAN wynosi ok. 53%.
Słowa kluczowe: kopolimery żelatyna-g-PAN, włókna, właściwości termiczne i powierzchniowe, obszary parakrystaliczne
W. Wybór, M. Zaborski, A. Włochowicz, Cz. Ślusarczyk (517.8 KB)
Właściwości termiczne i powierzchniowe włókien z kopolimeru szczepionego żelatyna-g-poliakrylonitryl