English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Magryta

Wpływ aerożelu na właściwości wulkanizatów kauczuku

butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)

Polimery 2012, nr 2, 117


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.117

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku handlowego aerożelu krzemionkowego na właściwości mechaniczne wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Sporządzono dwie serie mieszanek kauczukowych (NBR 1 i NBR 2) napełnionych krzemionką i aerożelem w ilości, odpowiednio, 70 lub 76 cz. mas. napełniacza na 100 cz. mas. kauczuku, przy czym mieszanka NBR 1 zawierała ponadto żywicę nowolakową (50 phr). Aerożel wprowadzano do mieszanek kauczukowych w typowy sposób, stosowany w przemyśle gumowym. Mimo bardzo dużej w porównaniu z krzemionką powierzchni właściwej aerożelu uzyskane wzmocnienie wulkanizatów było znacznie mniejsze od oczekiwanego. Obserwowano niewielkie zmiany twardości i wytrzymałości na rozciąganie, a charakter tych zmian zależał od obecności żywicy nowolakowej w mieszance kauczukowej. Zastąpienie krzemionki aerożelem powodowało wzrost elastyczności przy odbiciu oraz zmniejszenie kąta stratności. Zmiany modułu dynamicznego były stosunkowo niewielkie i również zależne od obecności żywicy nowolakowej w mieszance. Porównywalne wartości gęstości wulkanizatów badanych mieszanek kauczukowych z udziałem aerożelu lub krzemionki mogą świadczyć o tym, że część porowatej struktury aerożelu uległa zniszczeniu w trakcie procesu przygotowania mieszanek kauczukowych i próbek wulkanizatów.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy NBR, aerożel krzemionkowy, krzemionka, żywica nowolakowa, statyczne właściwości mechaniczne, dynamiczne właściwości mechaniczne


e-mail: j.magryta@rubikon.pl

J. Magryta (221.6 KB)
Wpływ aerożelu na właściwości wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)