English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski

Wpływ długości bloków poliamidowego i polieterowego na strukturę i właściwości elastomeru poli[(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(laurynolaktam)]

Polimery 2001, nr 3, 149


Streszczenie

Otrzymano trójskładnikowy układ multiblokowy terpoli(estro-b-etero-b-amid) TPEEA o następującej budowie chemicznej: poli[(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(laurynolaktam)] oznaczany jako -(PBT-b-PTMO-b-PA12)n- (tabela 1). Jest to układ polimerowy, w którym trzeci składnik - w tym przypadku blok PBT - o odpowiednio dobranym ciężarze cząsteczkowym rozpuszcza się w fazie bloków PA12 (twardej) i częściowo rozpuszcza się w fazie bloków PTMO (miękkiej). Metodami DSC, DMTA i WAXS określono wpływ zmian długości bloków PA12 i PTMO na strukturę i separacje faz otrzymanych TPEEA (tabele 2 i 3, rys. 1-6). Potwierdzono istotną rolę, jaka przypada fazie pośredniej w charakterystyce tych elastomerów i nie mniej ważną rolę wpływu składu tej fazy na właściwości termiczne fazy ciągłej oraz stopnie separacji fazy miękkiej i twardej. Stwierdzono, że skład i udział fazy pośredniej determinują wiele użytkowych cech TPEEA (tabela 5), a przede wszystkim decydują o ich właściwościach wysokoelastycznych. Udowodniono, że wprowadzony do układu dwuskładnikowego [kopolimeru (PA-b-PTMO)n-] PBT jako trzeci składnik w określonych warunkach (Mn,PA12, ≤ 2000; 1000 ≤ Mn,PTMO ≤ 1400; DPPBT ≤ 7) spełnia rolę stabilizatora struktury, stanowiąc kom­patybilizator na granicy domena/matryca.


Słowa kluczowe: elastomer, terpoli(estro-b-etero-b-amid), polimer multiblokowy, bloki giętki i sztywny, struktura fazowa, wzajemna rozpuszczalność składników, właściwości użytkowe

R. Ukielski (881.8 KB)
Wpływ długości bloków poliamidowego i polieterowego na strukturę i właściwości elastomeru poli[(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(laurynolaktam)]