English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, F. Lembicz

Wpływ chemicznej modyfikacji poli(tereftalanu butylenu) na właściwości elastyczne

Polimery 2003, nr 11-12, 784


Streszczenie

Modyfikacja poli(tereftalanu butylenu) (PBT) polegała na wytworzeniu kopolimerów, w których jako modyfikujące komonomery stosowano izoftalan dimetylowy (DMI) i/lub oligo(oksytetrametyleno)diol (PTMOG) o ciężarze cząsteczkowym 1000 g/mol. DMI, zaburzając regularność struktury łańcucha, zmniejszał stopień krystaliczności PBT, a PTMOG wpływał na wzrost giętkości jego łańcucha. Zbadano termiczne oraz mechaniczne (statyczne i dynamiczne) właściwości zmodyfikowanego PBT. Scharakteryzowano wpływ czasu polikondensacji na graniczną liczbę lepkościową, a także wpływ składu zmodyfikowanego PBT na temperaturę topnienia i granicę plastyczności. Metodą DSC wyznaczono temperaturę zeszklenia, topnienia oraz entalpię topnienia. Opisano wpływ temperatury na dynamiczne właściwości modyfikatu. Stwierdzono, że zastosowanie tanich i łatwo dostępnych komonomerów znacznie poprawia elastyczność (w tym udarność) PBT oraz określono ich optymalne udziały w produkcie modyfikacji (6% mas. DMI bądź układ 6% mas. DMI + 6% mas. PTMOG, bądź też 20% mas. PTMOG).


Słowa kluczowe: poli(tereftalan butylenu), modyfikacja chemiczna, izoftalan dimetylowy, oligo(oksytetrametyleno)diol, elastyczność
R. Ukielski, F. Lembicz (1.95 MB)
Wpływ chemicznej modyfikacji poli(tereftalanu butylenu) na właściwości elastyczne