English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Masłowski, A. Strąkowska, M. Pingot, M. Zaborski

Wpływ cieczy jonowych na wybrane właściwości kompozytów magnetycznych napełnionych
cząstkami tlenku żelaza (Fe3O4) o wymiarach mikrometrycznych

Polimery 2016, nr 2, 117


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.117

Streszczenie

Na bazie kauczuków: etylenowo-propylenowego (EPM), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) i silikonowego (MVQ) otrzymano mieszanki kauczukowe zawierające 60 phr mikrometrycznego tlenku żelaza Fe3O4. Zbadano wpływ dodatku cieczy jonowej z grupy soli alkiloamoniowych do takich mieszanek kauczukowych na właściwości reometryczne, gęstość usieciowania oraz wytrzymałość mechaniczną wulkanizatów. Stwierdzono, że dodatek cieczy jonowej powoduje wzrost stopnia zdyspergowania cząstek magnetytu w elastomerowym ośrodku, co prowadzi do zwiększenia momentów obrotowych w czasie sieciowania i skrócenia czasu jego trwania. Wytworzone kompozyty wykazywały większą gęstość usieciowania niż kompozyty napełnione mikrometrycznym Fe3O4, ale niezawierające cieczy jonowej. Zaobserwowano także polepszenie właściwości mechanicznych wulkanizatów z dodatkiem cieczy jonowych, przejawiające się zwiększeniem wartości naprężenia przy wydłużeniu 100 % oraz wytrzymałości na rozciąganie. Świadczy to o zwiększonej w wyniku dodatku cieczy jonowej aktywności cząstek napełniacza, który w warunkach większego zdyspergowania tworzył własną sieć przestrzenną, przenikającą się z siecią elastomeru i wpływającą tym samym na wytrzymałość materiału.
Słowa kluczowe: elastomery, magnetyt, kompozyty magnetoreologiczne, ciecze jonowe, gęstość usieciowania, właściwości reometryczne, właściwości mechaniczne
e-mail: marcin.maslowski@p.lodz.pl
M. Masłowski, A. Strąkowska, M. Pingot, M. Zaborski (352.7 KB)
Wpływ cieczy jonowych na wybrane właściwości kompozytów magnetycznych napełnionych cząstkami tlenku żelaza (Fe3O4) o wymiarach mikrometrycznych