English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Chen, Y. Qin, J. Song, B. Wang

Wpływ dodatku mikrosfer szklanych na właściwości kompozytów
tkaniny z włókna kwarcowego z ciekłym kauczukiem silikonowym (j.ang.)

Polimery 2018, nr 3, 178


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.3.2

Streszczenie

Na bazie tkaniny z włókien kwarcowych (HSGFF) nasyconej ciekłym kauczukiem silikonowym (LSR) otrzymywano kompozyty napełniane mikrosferami szklanymi (HGM). Badano wpływ dodatku mikrosfer na właściwości mechaniczne, izolacyjność cieplną i właściwości dynamiczno-mechaniczne kompozytowych arkuszy. Stwierdzono, że modyfikacja mikrosfer szklanych za pomocą silanowego czynnika sprzęgającego KH550 poprawiła kompatybilność i oddziaływania międzyfazowe cząsteczek HGM i nasyconej ciekłym kauczukiem tkaniny z włókien szklanych. Najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, izolacyjne i tłumiące wykazywał kompozyt, w którym zawartość HGM wynosiła 7 % mas.


Słowa kluczowe: arkusz kompozytowy, mikrosfery szklane, ciekły kauczuk silikonowy, właściwości dynamiczno-mechaniczne, przewodność cieplna
e-mail: 1432492362@qq.com

S. Chen, Y. Qin, J. Song, B. Wang (815.1 KB)
Wpływ dodatku mikrosfer szklanych na właściwości kompozytów tkaniny z włókna kwarcowego z ciekłym kauczukiem silikonowym (j.ang.)