English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Łatwińska, J. Sójka-Ledakowicz, M. Kudzin

Wpływ dodatku poli(3-hydroksybutanianu) na właściwości włókniny

z poli(kwasu mlekowego) otrzymanej techniką melt-blown (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 486


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.486

Streszczenie

Techniką melt-blown otrzymano włókninę z poli(kwasu mlekowego) (PLA) oraz włókninę kompozytową PLA (85 % mas.)/P(3HB) (15 % mas.). [P(3HB) — poli(3-hydroksybutanian)]. Zbadano właściwości termiczne, parametry fizykomechaniczne, powierzchnię właściwą i podatność na degradację hydrolityczną uzyskanych włóknin. Termogramy DSC wykazały zmiany w strukturze polimerów na skutek przetwórstwa techniką melt-blown. Dodanie P(3HB) generalnie pogorszyło parametry fizykochemiczne włókniny z PLA i spowodowało zmniejszenie powierzchni właściwej. Badane włókniny hydrolizowały szybciej w środowisku zasadowym niż w obojętnym.
Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, kompozyty, włókniny, technika melt-blown
e-mail: mlatwinska@iw.lodz.pl
M. Łatwińska, J. Sójka-Ledakowicz, M. Kudzin (120.9 KB)
Wpływ dodatku poli(3-hydroksybutanianu) na właściwości włókniny z poli(kwasu mlekowego) otrzymanej techniką melt-blown (j. ang.)