English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Stepczyńska

Wpływ dodatku związków aktywnych na degradację biokompozytów polilaktydowych (j. ang.)

Polimery 2019, nr 6, 410


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.6.3

Streszczenie

Przedstawiono biodegradowalny materiał, który dzięki zawartości naturalnych związków roślinnych wykazuje działanie biobójcze w odniesieniu do mikroorganizmów. Określono wpływ modyfikacji polilaktydu (PLA) związkami aktywnymi w postaci mieszanin, takich jak: karwakrol i eugenol, tymol i eugenol, tymol i karwakrol, na właściwości cieplne i szybkość biodegradacji tego materiału. Właściwości termiczne biokompozytu PLA określano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i termograwimetrii (TG), morfologię próbek zbadano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że zastosowanie substancji czynnych w postaci mieszanin daje efekt synergiczny. Naturalne związki roślinne wykazują działanie biobójcze i grzybobójcze, a jednocześnie nie mają negatywnego wpływu na właściwości fizykochemiczne otrzymanych wytworów oraz nie wpływają negatywnie na szybkość ich degradacji.


Słowa kluczowe: polilaktyd, karwakrol, eugenol, tymol, aktywne opakowanie, degradacja

M. Stepczyńska (1.37 MB)
Wpływ dodatku związków aktywnych na degradację biokompozytów polilaktydowych