English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, E. Socha, M. Andrzejewski, M. B. Bogacki

Wpływ gęstości usieciowania na mechanizm terminacji w polimeryzacji rodnikowej - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 11-12, 845


Streszczenie

Szybkość dyfuzji makrorodników jest czynnikiem warunkującym przebieg terminacji w polimeryzacji rodnikowej. Silne ograniczenia dyfuzji powodują pojawienie się alternatywnego [w stosunku do przedstawionego równaniem (1)] mechanizmu terminacji dwucząsteczkowej - tzw. dyfuzji reakcyjnej (parametr R). Na podstawie badań przebiegu fotoinicjowanej polimeryzacji i kopolimeryzacji monomerów mono- i dimetakrylanowych [wzory (I)-(III)] określono wpływ gęstości usieciowania oraz budowy monomeru na wartość R. Zmniejszenie tej gęstości powoduje przesunięcie dominacji dyfuzji reakcyjnej w procesie terminacji do większych konwersji, natomiast w układach słabo usieciowa­nych kontrola terminacji przez dyfuzję reakcyjną może wcale nie wystąpić (rys. 2 i 3). Pozorny wzrost R wraz ze stopniem przereagowania wiązań podwójnych, pojawiający się w zakresie konwersji, w którym występują (oznaczone strzałkami na rys. 2 i 3) maksima szybkości polimeryzacji (por. rys. 1), prawdopodobnie wiąże się ze zmianą mechanizmu terminacji. Powoduje to, że równania kinetyczne reakcji dwucząsteczkowej przestają prawidłowo opisywać przebieg procesu.


Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa, mechanizm terminacji, dyfuzja reakcyjna, monomery multiwinylowe, gęstość usieciowania
E. Andrzejewska, E. Socha, M. Andrzejewski, M. B. Bogacki (173 KB)
Wpływ gęstości usieciowania na mechanizm terminacji w polimeryzacji rodnikowej - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)