English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Krzemińska, W. M. Rzymski

Wpływ glinokrzemianów warstwowych na właściwości barierowe kauczuku butylowego

Polimery 2012, nr 7-8, 551


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.551

Streszczenie

Zbadano wpływ rodzaju i ilości nanonapełniaczy warstwowych modyfikowanych bentonitów Nanofil 15 oraz nowych produktów krajowych: Nanobent ZR1 i Nanobent ZR2 na przenikanie polarnego octanu butylu i niepolarnego cykloheksanu przez kompozyty usieciowanego kauczuku butylowego (IIR) — niepolarnego elastomeru specjalnego. Właściwości barierowe oceniano na podstawie czasu przebicia (tp) próbki usieciowanego elastomeru przez ciecz. Wszystkie zastosowane napełniacze wyraźnie zwiększają wytrzymałość na rozciąganie (TSb) usieciowanego IIR. Nie stwierdzono natomiast wpływu użytych nanonapełniaczy na zwiększenie relatywnie krótkiego czasu przebicia (tp = 18—22 min) wulkanizatów IIR przez cykloheksan — rozpuszczalnik o zbliżonej polarności i dużym podobieństwie termodynamicznym do kauczuku, nawet w przypadku zwiększonej do 10 cz. mas. ilości Nanobentu ZR1. Czas przebicia przez polarny octan butylu usieciowanego IIR, zawierającego 5 cz. mas. nanonapełniacza Nanobent ZR1, Nanofil 15 lub sadzy HAF wynosił tp = 139—152 min i jest statystycznie taki, jak czas przebicia wulkanizatu bez napełniacza (tp = 140 min). Wprowadzenie do kauczuku IIR 5 cz. mas. nanonapełniacza Nanobent ZR2 spowodowało zwiększenie o ok. 15 % czasu przebicia przez tę ciecz. Korzystny wpływ nanonapełniacza Nanobent ZR1 na zwiększenie czasu przebicia przez polarny octan butylu obserwuje się dopiero w przypadku zawartości napełniacza równej 7,5 lub 10 cz. mas.


Słowa kluczowe: kauczuk butylowy, nanonapełniacze, glinokrzemiany warstwowe, materiały barierowe, przenikanie substancji chemicznych, odzież ochronna


e-mail: wladyslaw.rzymski@p.lodz.pl

S. Krzemińska, W. M. Rzymski (191.2 KB)
Wpływ glinokrzemianów warstwowych na właściwości barierowe kauczuku butylowego