English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Moraczewski

Wpływ metody modyfikowania warstwy wierzchniej na odporność
termiczną metalizowanego polilaktydu (j.ang.)

Polimery 2017, nr 10, 750


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.750

Streszczenie
Zbadano wpływ wybranych metod modyfikowania warstwy wierzchniej na odporność termiczną bezprądowo metalizowanego polilaktydu (PLA). Modyfikację prowadzono metodą plazmową lub chemiczną, za pomocą kwasowego roztworu KMnO4 lub alkoholowego roztworu NaOH. Oznaczano temperaturę indukcji utleniania (OIT) i właściwości termograwimetryczne metalizowanych próbek. Stwierdzono, że roztwór KMnO4 tylko w niewielkim stopniu zmieniał warstwę wierzchnią modyfikowanego PLA, co nie miało dużego wpływu na zmianę odporności termicznej próbek, natomiast alkoholowy roztwór NaOH wyraźnie trawił powierzchnię badanych próbek, a w konsekwencji wpływał na pogorszenie ich odporności termicznej.
Słowa kluczowe: polilaktyd, bezprądowe metalizowanie, odporność termiczna
e-mail: kmm@ukw.edu.pl
K. Moraczewski (535.7 KB)
Wpływ metody modyfikowania warstwy wierzchniej na odporność termiczną metalizowanego polilaktydu (j.ang.)