English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kurek, A. K. Błędzki

Wpływ mikroporów na właściwości mechaniczne laminatów

Polimery 2000, nr 4, 271


Streszczenie

W celu zbadania wpływu mikroporów na właściwości mechaniczne laminatów otrzymano laminaty z różną zawartością mikroporów, uzyskiwanych za pomocą dodawanego środka spieniającego. Laminaty takie uzyskiwano metodą konwencjonalną albo w procesie S-RIM; otrzymano także laminaty bez mikroporów stosując zmodyfikowany proces RTM.

Do wytwarzania laminatów stosowano żywice epoksydowe i poliuretanowe (tabela 1), a jako materiały wzmacniające – włókno szklane, węglowe lub aramidowe w postaci tkaniny albo maty (tabela 2). Zbadano wpływ następujących czynników na właściwości mechaniczne laminatów (głównie dynamiczne, a także statyczne): rodzaj żywicy, rodzaj i ilość środka spieniającego, typ wzmocnienia, metoda wykonania laminatu, zawartość mikroporów (rys. 5–16). Wpływ mikroporów na właściwości statyczne nie jest zbyt duży, natomiast ich wpływ na właściwości dynamiczne zależy od równomiernego rozmieszczenia mikroporów w laminacie.

W pracy wykorzystano pomiar kumulowanej energii absorbowanej jako nową metodę interpretacji wyników badań dynamicznych [równania (1) i (2); tabela 3]. Okazała się ona bardzo dokładnym parametrem (rys. 15) do pośredniej oceny zmian struktury laminatu w takich badaniach. Za pomocą tej metody można określić wytrzymałość dynamiczną materiałów, bez stosowania długotrwałych i mniej dokładnych testów Wöhlera.

Przeprowadzono też badania mikroskopowe laminatów, które miały na celu uwidocznienie wpływu mikroporów na przebieg rys powstających w procesie delaminacji pod wpływem obciążeń zginających i dynamicznych (rys. 17–20).
Słowa kluczowe: laminaty zawierające mikropory, mechaniczne właściwości statyczne i dynamiczne, testy Wöhlera, kumulowana energia absorbowana, prognozowanie wytrzymałości dynamicznej, badania mikroskopowe procesu delaminacji
K. Kurek, A. K. Błędzki (1.03 MB)
Wpływ mikroporów na właściwości mechaniczne laminatów