English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech

Wpływ nienasyconych fotoinicjatorow benzofenonowych na skurcz poliakrylanowych

klejów samoprzylepnych (j. ang.)

Polimery 2003, nr 5, 375


Streszczenie

Przedstawiono nowy rodzaj zdolnych do kopolimeryzacji nienasyconych fotoinicjatorów na podstawie pochodnych benzofenonu przeznaczonych do otrzymywania samoprzylepnych klejów poliakrylanowych (PSA) stosowanych do powlekania folii z poli(chlorku winylu). Zbadano wpływ rodzaju i stężenia (do 3% mas.) czterech różnych fotoinicjatorów [wzory (I)–(IV)] na lepkość i ciężar cząsteczkowy syntetyzowanych PSA (rys. 1 i 2), zwłaszcza na skurcz klejów poliakrylanowych po ich usieciowaniu ultrafioletem (stały czas sieciowania 60 s) (rys. 3). Zbadano też zależność skurczu tych klejów od czasu sieciowania (stałe stężenie fotoinicjatorów 1% mas.) (rys. 4).


Słowa kluczowe: nienasycone fotoinicjatory, sieciowanie UV akrylanowe kleje samoprzylepne, skurcz

Z. Czech (410.3 KB)
Wpływ nienasyconych fotoinicjatorow benzofenonowych na skurcz poliakrylanowych klejów samoprzylepnych (j. ang.)