English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, K. Zawadzińska

Wpływ rodzaju poroforów na proces spieniania oraz właściwości sztywnych pianek poliuretanowych

Polimery 2018, nr 10, 672


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.10.2

Streszczenie

Sztywne pianki poliuretanowe (RPF) otrzymano z zastosowaniem różnych czynników spieniających (metylal, izopentan, cyklopentan,mieszanina izopentanu i cyklopentanu oraz ditlenek węgla). Analizowano wpływ rodzaju poroforów na proces spieniania, strukturę komórkową pianki, jej właściwości mechaniczne oraz zmiany właściwości termoizolacyjnych w ciągu jednego roku. Jak oczekiwano, największą reaktywnością charakteryzował się system spieniony za pomocą ditlenku węgla, czego potwierdzeniem są: najszybsze zmniejszenie polaryzacji dielektrycznej oraz najwyższa maksymalna temperatura w procesie spieniania. Niewielkie zmiany reaktywności zaobserwowano w wypadku systemów poliuretanowych spienianych z udziałem różnych czynników fizycznych – największą reaktywnością odznaczał się układ z cyklopentanem. Struktura komórkowa pianek otrzymanych z udziałem ditlenku węgla jako czynnika spieniającego charakteryzowała się komórkami o rozmiarach mniejszych niż rozmiary komórek w materiałach piankowych wytworzonych z zastosowaniem fizycznych czynników spieniających. Najmniejszy współczynnik przewodzenia ciepła po upływie 360 dni wykazywały pianki poliuretanowe spieniane za pomocą izopentanu oraz mieszaniny izopentanu i cyklopentanu. Niezależnie od czasu pomiaru największe wartości współczynnika przewodzenia ciepła zaobserwowano w wypadku materiałów piankowych otrzymanych z zastosowaniem wody i metylalu, natomiast największą wytrzymałość mechaniczną wykazywały pianki wytworzone z udziałem izopentanu.


Słowa kluczowe: poliuretany, czynniki spieniające, proces spieniania, reaktywność, struktura komórkowa, właściwości fizyczno-mechaniczne

M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, K. Zawadzińska (592.7 KB)
Wpływ rodzaju poroforów na proces spieniania oraz właściwości sztywnych pianek poliuretanowych (j. ang.)