English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Stepczyńska

Wpływ promieniowania UV-VIS na właściwości termomechaniczne i strukturę barwionej folii PLA

Polimery 2015, nr 6, 385


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.385


Streszczenie

Badano wybrane właściwości folii polilaktydowej (PLA) z dodatkiem barwnika poddanej działaniu promieniowania UV-VIS. Właściwości mechaniczne folii określono metodą mechanicznej analizy dynamicznej (DMA). Zaobserwowano, zależne od temperatury, zmiany wartości modułu zachowawczego (E'), modułu stratności (E”) oraz współczynnika tłumienia (tan d) folii po napromienianiu. Strukturę cząsteczkową badanych folii przed i po procesie fotostarzenia oceniano na podstawie widm spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Trwałość wybarwienia próbek badano za pomocą spektrofotometru sferycznego.


Słowa kluczowe: polilaktyd, promieniowanie UV-VIS, fotodegradacja, mechaniczna analiza dynamiczna (DMA), spektroskopia w podczerwieni (FT-IR)
e-mail: m.stepczynska@ukw.edu.pl

M. Stepczyńska (265 KB)
Wpływ promieniowania UV-VIS na właściwości termomechaniczne i strukturę barwionej folii PLA