English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Wpływ konstrukcji przewężki wtryskowej na wybrane właściwości wyprasek z polietylenu

Polimery 2000, nr 2, 89


Streszczenie

Na podstawie literatury scharakteryzowano wpływ sposobu i warunków wtryskiwania próbek na wyniki badań właściwości tych próbek. Szczególną rolę odgrywa konstrukcja formy wtryskowej. Warunkiem uzyskania poprawnej wypraski jest laminarne wypełnienie gniazda formującego, co zależy od sposobu doprowadzenia ciekłego tworzywa do gniazda, a zwłaszcza kształtu i wymiarów oraz umiejscowienia kanałów doprowadzających i przewężek (rys. 1–7).

Celem badań własnych było określenie wpływu konstrukcji przewężki szczelinowej na niektóre właściwości mechaniczne i cieplne próbek polietylenowych (PE-HD firmy Borealis), otrzymywanych metodą wtryskiwania. Próbki wykonywano przy użyciu formy wtryskowej, skonstruowanej zgodnie z zaleceniami normy ISO 294-1:1996 (rys. 8). W korpusie formy można montować wymienne wkładki formujące z gniazdami do wtryskiwania różnych typów próbek do badań. Wkładki formujące mają wstawki, w których znajdują się przewężki różnej wysokości. Formę zainstalowano we wtryskarce typu KM65-160C1 firmy Krauss Maffei (tabela 1). W badaniach stosowano wstawki do formy wtryskowej z przewężkami szczelinowymi o stałej szerokości 16 mm i długości 1 mm oraz zmiennej wysokości: 0,2; 0,7; 1,2; 1,7; 2,2; 2,7 i 3,2 mm.

Stwierdzono, że wysokość przewężki w istotnym stopniu wpływa na właściwości mechaniczne i cieplne próbek polietylenowych. Ze zwiększaniem przewężki zmniejsza się wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, współczynnik sprężystości wzdłużnej, twardość i temperatura mięknienia, natomiast zwiększa się wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym oraz udarność (rys. 9–15).

Słowa kluczowe: polietylen dużej gęstości, wtryskiwanie, próbki do badań, wysokość przewężki, właściwości mechaniczne i cieplne

E. Bociąga (453.4 KB)
Wpływ konstrukcji przewężki wtryskowej na wybrane właściwości wyprasek z polietylenu