English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barczewski, J. Andrzejewski, D. Matykiewicz, A. Krygier, A. Kloziński

Wpływ przyspieszonego starzenia na mechaniczne i termomechaniczne właściwości kompozytów
poli(kwasu mlekowego) z napełniaczem z odpadów naturalnych (j. ang.)

Polimery 2019, nr 2, 119


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.2.5

Streszczenie

Przedstawiono wpływ przyspieszonego starzenia na wybrane właściwości mechaniczne oraz termomechaniczne kompozytów na osnowie polilaktydu (PLA) modyfikowanego rozdrobnionymi łupinami kasztana (CN). Właściwości mechaniczne kompozytów zawierających 2,5–30 % mas. napełniacza naturalnego oceniano w próbie statycznego rozciągania oraz na podstawie pomiarów udarności metodą Dynstat. Zmiany właściwości niemodyfikowanego PLA oraz jego kompozytów odniesiono do właściwości termomechanicznych ocenianych metodą dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Zastosowanie wielokryterialnej oceny zmiany właściwości kompozytów, spowodowanej przyspieszonym starzeniem, pozwoliło na stwierdzenie istotnych modyfikacji struktury krystalicznej osnowy polimerowej pod wpływem ekspozycji na światło UV oraz dynamicznych zmian temperatury i wilgotności powietrza. Powierzchnie starzonych próbek materiałowych obserwowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).


Słowa kluczowe: polilaktyd, kompozyt, przyspieszone starzenie, gospodarka odpadami, kasztan, właściwości mechaniczne

M. Barczewski, J. Andrzejewski, D. Matykiewicz, A. Krygier, A. Kloziński (671.5 KB)
Wpływ przyspieszonego starzenia na mechaniczne i termomechaniczne właściwości kompozytów poli(kwasu mlekowego) z napełniaczem z odpadów naturalnych (j. ang.)