English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Schmidt


Wpływ rodzaju środka sieciującego na szczepione kopolimery akryloamidowe skrobi ziemniaczanej i ich właściwości sorpcyjne względem wody oraz kationów Fe3+ i Cu2+
Polimery 2018, nr 5, 347

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.3

Streszczenie
Otrzymano akryloamidowe kopolimery szczepione skrobi ziemniaczanej o stosunku masowym akryloamidu do kwasu akrylowego równym 2 : 1, sieciowane trzema akrylowymi związkami stosowanymi w różnym stężeniu. Jako inicjator reakcji wykorzystano dichlorowodorek 2,2’-­azobis(2-
-me­tylo­propionamidyny). Kopolimery skrobi scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz reowiskozymetrycznie. Właściwości sorpcyjne w stosunku do kationów Fe3+ i Cu2+ analizowano metodą spektrofotometryczną, a w wypadku wody określano w testach wodochłonności i pęcznienia.
Słowa kluczowe: superabsorbenty, kopolimeryszczepione skrobi, akryloamid, kwas akrylowy, akrylowe środki sieciujące
e-mail: Beata.Schmidt@zut.edu.pl
B. Schmidt (857.8 KB)
Wpływ rodzaju środka sieciującego na szczepione kopolimery akryloamidowe skrobi ziemniaczanej i ich właściwości sorpcyjne względem wody oraz kationów Fe3+ i Cu2+