English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Janik, W. Królikowski

Wpływ składu oraz zjawiska inwersji fazowej w mieszaninach PET/PE-LD i PET/PP

na ich właściwości mechaniczne i reologiczne oraz na strukturę morfologiczną

Polimery 2002, nr 4, 250


Streszczenie

Zbadano wpływ składu (w pełnym zakresie) mieszanin PET/PE-LD i PET/PP na ich statyczne właściwości mechaniczne, właściwości reologiczne oraz na strukturę. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie M) i zginanie fM), moduł sprężystości przy rozciąganiu (Et) i podczas zginania (Ef), wydłużenie względne przy zerwaniu B) oraz udarność bez karbu metodą Charpy (acU) zmieniają się skokowo wraz ze zmianą składu mieszanin. Skok ten następuje po przekroczeniu 40% mas. udziału PET w mieszaninie z PE-LD i 25% mas. w mieszaninie z PP. Lepkość obu typów mieszanin w stanie stopionym maleje — również skokowo — wraz ze wzrostem w nich zawartości PET. Skokowe zmiany właściwości zarówno mechanicznych, jak i reologicznych omawianych układów są spowodowane występowaniem zjawiska inwersji fazowej, co potwierdzają także obrazy mikroskopowe SEM. W mieszaninach o przeważającym udziale poliolefin (90% mas. PE-LD) przełom matrycy wykazuje charakter ciągliwy i włóknisty, natomiast w przypadku dużej przewagi PET (95% mas.) staje się on kruchy.


Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), polietylen małej gęstości, polipropylen, mieszaniny polimerowe, właściwości mechaniczne, właściwości reologiczne, struktura morfologiczna, inwersja fazowa
J. Janik, W. Królikowski (1.07 MB)
Wpływ składu oraz zjawiska inwersji fazowej w mieszaninach PET/PE-LD i PET/PP na ich właściwości mechaniczne i reologiczne oraz na strukturę morfologiczną