English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Dzięcioł

Wpływ temperatury na skład i ilość lotnych związków emitowanych podczas rozkładu

termooksydacyjnego poli(tereftalanu trimetylenu) (j. ang.)

Polimery 2012, nr 2, 106


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.106


Streszczenie

Poli(tereftalan trimetylenu) (PTT) poddano termooksydacyjnemu rozkładowi w warunkach izotermicznych, w piecu rurowym (rys. 1) w temperaturze 200, 300, 400, 500, 600 lub 700 °C, przy przepływie powietrza 0,025 m3/h. Za pomocą analizy wagowej określano ubytki masy PTT (rys. 2) oraz ilość emitowanych stałych produktów rozkładu. Lotne związki analizowano jakościowo oraz ilościowo metodami chromatografii gazowej i kolorymetrii. Wykazano, że emitowane lotne produkty rozkładu PTT są złożonymi mieszaninami, składającymi się z tlenków węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, aldehydów (włączając akroleinę) oraz alkoholu allilowego. Omówiono wpływ temperatury procesu na emisję i skład wydzielających się z PTT produktów rozkładu (rys. 3—6).


Słowa kluczowe: poli(tereftalan trimetylenu), PTT, poliestry, rozkład termooksydacyjny, destrukcja, emisja lotnych związków


e-mail: dziemal@zut.edu.pl

M. Dzięcioł (86.6 KB)
Wpływ temperatury na skład i ilość lotnych związków emitowanych podczas rozkładu termooksydacyjnego poli(tereftalanu trimetylenu) (j. ang.)