English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wąsicki

Wpływ temperatury wygrzewania i wzajemnego stosunku składników na stopień usieciowania mieszanin polietylenu wysokociśnieniowego z terpolimerem etylen/propylen/norbornen

Polimery 2001, nr 6, 414


Streszczenie

Zbadano wplyw udziału terpolimeru etylen/propylen/norbornen na stopień usieciowania (SU) jego mieszanin z PE-LD w reakcjach przebiegających w różnej temperaturze (110-180oC) w obecności inicjatora - nadtlenku 1,1-di-(tert-butylo)-3,5,5-trimetylocykloheksanu oraz regulatora reakcji sieciowania - cyjanuranu triallilowego (rys. 1-9). Wartość SU określano na podstawie wyników oznaczania udziału frakcji usieciowanej (ekstrakcja wrzącym ksylenem) bądź też metodą wulkametryczną (pomiar momentu skręcającego M). Stwierdzono, że pod wpływem działania takiej samej ilości inicjatora stopień usieciowania PE-LD jest większy niż terpolimeru. Ze wzrostem zawartości terpolimeru wartość SU mieszanin zmniejsza się. Spadek ten nie jest proporcjonalny do stężenia terpolimeru. Niewielki dodatek regulatora ogranicza zdolność sieciowania PE-LD, a zwiększa - terpolimeru. W mieszaninach usieciowanych w jego obecności zawartość frakcji nierozpuszczalnej osiąga minimum, gdy udział terpolimeru wynosi 60 cz. mas. na 100 cz. mas. mieszaniny. Uzyskane wyniki wskazują, że reakcje sieciowanie obu polimerów przebiegają wedlug różnych mechanizmów i nie następuje ich wspólsieciowanie w mie­szaninie.


Słowa kluczowe: mieszaniny poliolefin, PE-LO, terpolimer etylen/propylen/norbornen, stopień usieciowania. pomiary wulkametryczne

A. Wąsicki (327.3 KB)
Wpływ temperatury wygrzewania i wzajemnego stosunku składników na stopień usieciowania mieszanin polietylenu wysokociśnieniowego z terpolimerem etylen/propylen/norbornen