English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Auguścik, B. Waśniewski, M. Krzyżowska, W. Karalus, J. Dąbrowski, J. Ryszkowska

Wpływ zawartości segmentów sztywnych na właściwości poli(węglanouretanów)

do wytwarzania implantów krążka międzykręgowego

Polimery 2015, nr 9, 551


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.551

Streszczenie

Otrzymano serię poli(węglanouretanów), o zawartości 30, 34 i 45 % mas. segmentów sztywnych, z diizocyjanianu 4,4'-dicykloheksylometanu (HMDI) ioligowęglanodiolu. Scharakteryzowano właściwości oraz strukturę wytworzonych poli(węglanouretanów) za pomocą spektroskopii w podczerwieni FT-IR, różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), analizy dynamicznych właściwości mechanicznych (DMA), analizy termograwimetrycznej (TGA) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Oceniono również właściwości wytrzymałościowe, odporność na zużycie ścierne, a także wykonano testy tribologiczne, oznaczono twardość, elastyczność przy odbiciu, gęstość ikąt zwilżania oraz obliczono swobodną energię powierzchniową. Przeprowadzono wstępne badania biologiczne, określające toksyczność opracowanych materiałów. Wybrane próbki otrzymanych materiałów testowano na symulatorze segmentu ruchowego kręgosłupa. Wytworzony implant krążka międzykręgowego po 3 mln cykli nie wykazywał śladów niszczenia spowodowanego użyciem ściernym i nie zmienił swojej charakterystyki wytrzymałościowej.
Słowa kluczowe: poli(węglanouretan), synteza, charakterystyka poliuretanów, krążek międzykręgowy
e-mail: mauguscik@inmat.pw.edu.pl
M. Auguścik, B. Waśniewski, M. Krzyżowska, W. Karalus, J. Dąbrowski, J. Ryszkowska (1.2 MB)
Wpływ zawartości segmentów sztywnych na właściwości poli(węglanouretanów) do wytwarzania implantów krążka międzykręgowego