English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. B. Bogacki, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski

Współczynniki szybkości reakcji jako funkcje czasu podczas efektu następczego fotoinicjowanej polimeryzacji sieciującej - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 10, 734


Streszczenie

Zinterpretowano zbadany doświadczalnie przebieg fotopolimeryzacji dimetakrylanu glikolu tetraetylenowego podczas efektu następczego (reakcja w ciemności po wyłączeniu światła inicjującego). Proces modelowano dwoma różnymi mechanizmami terminacji: jednocząsteczkowym [Model 1, równania (7) i (10)] oraz dwucząsteczkowym [Model 2, równania (9) i (11)]. Modele te zakładają zależność współczynników szybkości terminacji jednocząsteczkowej (ktm) i dwucząsteczkowej (ktb) oraz niezależność od czasu współczynnika szybkości propagacji kp. W proponowanych modelach ktm i ktb są wielomianowymi funkcjami czasu. Ważną ich cechą jest, iż wolne wyrazy wielomianów odpowiadają wartościom ktm (Model l) i ktb [P˙]0 (Model 2, gdzie [P˙]0 jest stężeniem rodników na początku reakcji w ciemności), czyli w chwili przerwania naświetlania (tdark = O). Wartości te można rozpatrywać jako opisujące proces podczas naświetlania ciągłego. Obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do ośmiu fotoindukowanych procesów polimeryzacji, w których inicjowanie przerywano po osiągnięciu różnych konwersji wiązań podwójnych (por. rys. 1 i 2) (tzw. konwersji wyjściowych). Stwierdzono, że zależność od konwersji wyjściowej, parametrów ktb[P˙]0 i ktm występujących w dwóch różnych modelach terminacji, ekstrapolowanych do czasu tdark = 0, jest zbliżona (rys. 4).


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, efekt następczy, dimetakrylan glikolu tetraetylenowego, modelowanie, mechanizm terminacji, współczynniki szybkości zależne od czasu

M. B. Bogacki, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski (165.1 KB)
Współczynniki szybkości reakcji jako funkcje czasu podczas efektu następczego fotoinicjowanej polimeryzacji sieciującej - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)